Algemene Disclaimer

De informatie in dit document is bedoeld als leidraad voor potentiële kopers, licentiehouders of andere derden en is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en wordt op eigen risico gebruikt. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om de nauwkeurigheid van de informatie te verzekeren, maar wij garanderen of waarborgen niet de nauwkeurigheid of volledigheid, feitelijke juistheid of betrouwbaarheid van enige informatie in dit document en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. Geïnteresseerde kopers, licentiehouders of andere derden mogen de informatie in dit document niet beschouwen als verklaringen of voorstellingen van feiten en moeten zich ervan vergewissen dat de feiten en de specifieke details in de bijzonderheden juist en nauwkeurig zijn en zijn verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van onafhankelijke onderzoeken of taxaties voordat zij een transactie aangaan.