General Provisions Resi Capital B.V.

Wij, Resi Capital B.V. (kvk 78712807), hanteren bij onze dienstverlening in aanvulling dan wel afwijking van de wet:

 

DEFINITIES

 

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EU 2016/679).

 

Onze Opdracht: De overeenkomst van opdracht die betrekking heeft op onze makelaarsdiensten en/ of adviesdiensten voor de Transactie, met uitsluiting van taxatie of waarderingswerkzaamheden, fiscaal, juridisch, bedrijfs-/boekhoudkundig, technisch en/of milieuadvies.

 

Onze Opdrachtgever: Degene die aan ons een opdracht verstrekt.

 

Onkosten: De door ons, in het kader van onze Opdracht, te maken (on)kosten.

 

Partijen: Wij en onze Opdrachtgever gezamenlijk.

 

Schriftelijk: Hieronder wordt tevens verstaan e-mail.

 

Transactie: De (indirecte) aan- of verkoop van het (nog te ontwikkelen of bestaande) vastgoed en/of de (bouw)grond.

 

Vergoeding: De aan ons verschuldigde vergoeding, al dan niet bij voortijdige beëindiging van onze Opdracht.

 

Voorwaarden:  Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze (al dan niet collegiale) Opdracht.

1. OPDRACHT

 

1.1 Wij adviseren en assisteren onze Opdrachtgever op basis van de beschikbare informatie en geven daarbij geen garanties.

 

1.2 Wij kunnen onze Opdracht schriftelijk opzeggen in geval van tekortkomingen van onze Opdrachtgever of gebeurtenissen die beëindiging rechtvaardigen.

 

1.3 Indien de Transactie tussen onze Opdrachtgever en haar (beoogde) contractspartij wijzigt, blijft onze Opdracht onverkort van kracht.

 

1.4 Wij werken op basis van exclusiviteit, tenzij een collegiale Opdracht wordt overeengekomen.

 

1.5 Met het volbrengen van de Opdracht, eindigen onze werkzaamheden voor Opdrachtgever uit hoofde van de Opdracht.

 

2. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 

2.1 Wij mogen er bij de uitvoering van onze Opdracht in ieder geval vanuit gaan, en Opdrachtgever staat ervoor in:

 • dat onze gesprekspartners namens onze Opdrachtgever bevoegd zijn,
 • dat wij volledig en naar waarheid worden geïnformeerd,
 • dat onze Opdrachtgever zich zal onthouden van handelingen die onze Opdracht kunnen schaden,
 • dat onze Opdrachtgever gegadigden tijdig naar ons doorverwijst,
 • dat de aan ons ter beschikking gestelde informatie juist is, tenzij wij zelf weten of behoren te weten dat deze informatie niet juist is,
 • dat wij een afschrift ontvangen van de door onze Opdrachtgever met haar contractspartij gesloten overeenkomst,
 • dat wij derden mogen inschakelen voor de uitvoering van onze Opdracht (die in beginsel rechtstreeks met onze Opdrachtgever contracteren) en
 • dat onze input niet zonder onze instemming wordt gedeeld met derden.

 

2.2 In geval van meerdere Opdrachtgevers is sprake van hoofdelijkheid voor alle verplichtingen die voortvloeien uit onze Opdracht en de Voorwaarden.

 

 

3. AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARING

 

3.1 Wij zijn niet aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, voor schade die onze Opdrachtgever zou lijden als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van onze Opdracht c.q. onrechtmatig handelen van ons, boven een bedrag van EUR 500.000. Onze aansprakelijkheid gaat nimmer verder dan het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.

 

3.2 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die onze Opdrachtgever heeft geleden c.q. lijdt, e.e.a. in de ruimste zin des woord.

 

3.3 Onze Opdrachtgever zal schade beperkende maatregelen nemen.

 

3.4 Onze Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden vanwege door haar verstrekte onjuiste en onvolledige informatie en/of voor door haar gecontracteerde derden.

 

3.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW (waarbij wij twee maanden als bekwame tijd hanteren) vervalt het recht op schadevergoeding van onze Opdrachtgever één jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor wij aansprakelijk zouden zijn, zich heeft voorgedaan. Dit betekent dat onze Opdrachtgever zijn rechten verliest als zij niet binnen deze periode een dagvaarding heeft uitgebracht voor de (vermeende) vordering.

 

 

4. VOLMACHT

 

4.1 Wij zijn niet bevoegd om voor of namens onze Opdrachtgever (via last of volmacht) overeenkomsten met derden aan te gaan, tenzij wij dit uitdrukkelijk met onze Opdrachtgever schriftelijk overeenkomen.

 

4.2 Onze Opdrachtgever vrijwaart ons in geval van een last of volmacht voor aanspraken van anderen dan onze Opdrachtgever bij het gebruik van die last of volmacht.

 

 

5. VERGOEDING & ONKOSTEN

 

5.1 De hoogte c.q. samenstelling van de Vergoeding, waaronder begrepen zowel de Verkoop Vergoeding en (indien van toepassing) de Succes Vergoeding en/of Beëindigingsvergoeding, (en bijbehorend betaalschema) volgt uit onze Opdracht.

 

5.2 Onze Opdrachtgever is tevens Onkosten verschuldigd die wij maken bij de uitvoering van onze Opdracht.

 

5.3 De Vergoeding en Onkosten zijn exclusief BTW.

 

5.4 Ten aanzien van de Vergoeding geldt het volgende:

 • Deze is verschuldigd zodra onze Opdracht is volbracht (zie artikel 6.1 en 6.2). Daarvan is in ieder geval sprake op het moment dat de Transactie doorgang vindt.
 • Deze is verschuldigd indien onze Opdrachtgever onze Opdracht voortijdig beëindigt en de Transactie (al dan niet in gewijzigde vorm) alsnog doorgang vindt.
 • Deze is ook verschuldigd in het geval de Transactie (al dan niet in gewijzigde vorm) tot stand komt (en doorgang vindt) met een partij die niet door ons is geïntroduceerd.

 

5.5 Indien de door onze Opdrachtgever met haar contractspartij gesloten overeenkomst qua structuur afwijkt van onze Opdracht (bijvoorbeeld verkoop in plaats van verhuur of andersom, veiling en/of een andere invulling), dan is onze Opdrachtgever een marktconforme vergoeding verschuldigd passend bij de door onze Opdrachtgever met haar contractspartij gesloten overeenkomst (en is onze Opdracht volbracht).

 

5.6 Indien wij genoodzaakt zijn onze Opdracht op te zeggen door toedoen van onze Opdrachtgever en/of indien deze opzegging in haar risicosfeer ligt, dan is onze Opdrachtgever een redelijk loon verschuldigd (met toepassing van artikel 7:411 BW).

 

 

6. BETALING

 

6.1 De Vergoeding is opeisbaar zodra onze Opdracht is volbracht. De Onkosten mogen wij eerder (direct bij het maken hiervan) aan onze Opdrachtgever doorbelasten.

 

6.2 De Beëindigingsvergoeding is verschuldigd (en opeisbaar) binnen 7 dagen na ontvangst van het bericht van de Opdrachtgever waarmee de Opdrachtgever de Opdracht voortijdig beëindigt, of (indien van toepassing) binnen 7 dagen nadat duidelijk is geworden dat ondanks een gesloten koop/huurovereenkomst, de Transactie geen doorgang vindt. Opdrachtgever verbindt zich ertoe om ons onverwijld (schriftelijk) op de hoogte te stellen in het geval de Transactie geen doorgang vindt.

 

6.3 Contante betalingen worden niet geaccepteerd.

 

6.4 Wij sluiten opschorting, verrekening en/of vermindering van de Vergoeding en/of Onkosten met eventuele aanspraken op ons door onze Opdrachtgever uit.

 

6.5 Bij te late betaling door onze Opdrachtgever is onze Opdrachtgever wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is.

 

6.6 Onze Opdrachtgever is, indien wij de incasso onverhoopt uit handen moeten geven, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan vijftien (15) % van de Vergoeding en Onkosten, met een minimum van EUR 1.000 per geval.

 

 

7. VERTROUWELIJKHEID

 

7.1 Partijen zullen zowel gedurende als na afloop van onze Opdracht de beschikbare en uitgewisselde informatie die betrekking heeft op onze Opdracht vertrouwelijk behandelen, en deze niet zonder onze instemming of van onze Opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen, tenzij (i) een Partij daartoe verplicht is op grond van de wet, een verzoek van een toezichthouder en/of gerechtelijke oordeel, (ii) het om openbare informatie gaat en/of (iii) gebruik noodzakelijk is voor de uitvoering van onze Opdracht.

 

7.2W ij mogen kenbaar maken dat wij als adviseur betrokken zijn (geweest) bij de Transactie waarop onze Opdracht ziet. Wij mogen daarbij gebruik maken van de beschikbare materialen (zoals logo’s, foto’s en details van de Transactie).

 

 

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ontwikkelde modellen, technieken, werkwijzen, adviezen, instrumenten, programma’s, (model)contracten, teksten, beelden, foto’s, marketinguitingen en andere geestesproducten die door ons ter beschikking worden gesteld aan onze Opdrachtgever in het kader en bij de uitvoering van onze Opdracht, berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie hebben verkregen.

 

8.2 Het is onze Opdrachtgever niet toegestaan om zonder onze toestemming voorgenoemde openbaar te maken, te verveelvoudigen, te exploiteren en/of te bewerken, behalve voor gebruik binnen de organisatie van onze Opdrachtgever en slechts voor zover noodzakelijk in het kader van onze Opdracht.

 

 

9. AVG

 

9.1 Partijen conformeren zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, waaronder de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Ten aanzien van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader en bij de uitvoering van onze Opdracht, kwalificeren Partijen als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken.

 

 

10. WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME

 

10.1 Wij zijn op grond van wetgeving ter bestrijding van witwassen, omkoping en terrorisme en soortgelijke wetgeving, gehouden bij de uitvoering van onze Opdracht de regels met betrekking tot identificatie (waaronder de vaststelling van de Ultimate Beneficiary Owners) en verificatie van onze Opdrachtgever (en haar contractspartij) en andere regels in acht te nemen.

 

10.2 Onze Opdrachtgever is (ook) zelf verantwoordelijk voor naleving van de hiervoor (niet uitputtende) genoemde wetgeving en zal zich onthouden van activiteiten die hiermee in strijd zijn.

 

 

11. UITSLUITING WETSARTIKELEN

 

11.1 Artikelen 7:402, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn voor zover mogelijk uitgesloten.

 

11.2 Artikel 6:76 BW is uitgesloten.

 

 

12. TOEPASSELIJKHEID/ RECHT

 

12.1 Bij strijdigheid tussen de Voorwaarden en onze Opdracht, zijn de bepalingen van onze Opdracht leidend. Indien een deel van onze Opdracht ongeldig zou zijn, blijft het overige onverkort van toepassing.

 

12.2 Partijen komen wijzigingen en/of afwijkingen van onze Opdracht of de Voorwaarden enkel schriftelijk overeen.

 

12.3 Algemene voorwaarden van onze Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 

12.4 De Voorwaarden worden gelijktijdig met onze Opdracht verstrekt. Als niet binnen 10 (werk)dagen na de totstandkoming van onze Opdracht om toelichting en/of uitleg is verzocht, worden de Voorwaarden als begrepen beschouwd.

 

12.5 Op onze Opdracht is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het internationaal conflictenrecht.

 

12.6 Geschillen tussen ons en onze Opdrachtgever die verband houden met, of voorvloeien uit onze Opdracht (waaronder met betrekking tot de Vergoeding en Onkosten) worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Deze Algemene Bepalingen zijn voor het laats bijgewerkt op 13 januari 2021.